IN THE SHADOW OF WAR cover2.png

ד״ר מנחם סטודנט

לוחם ומטפל ישראלי

טיפול בצל מלחמה

חיים באר

ינואר 2021, רמת גן

הקריאה בפרקי ספרו של מנחם סטודנט הייתה בשבילי בבחינת השתלשלות בחבל אל תהומות מלחמת יום כיפור. בגילוי לב, ביושרה ללא גבול ובהבנת נפש באדם הוא מגולל בפנינו את הטראומה של 73'. אחד הטקסטים הכי מטלטלים וטורדי  מחשבה שקראתי בשנים האחרונות. ספר חובה. 

ד״ר מנחם סטודנט משוחח על ספרו ״טיפול בצל מלחמה״